Začátek semináře

Hlavní cíle

Cílem semináře je přispět k rozvoji praktického managementu funkcí lesů v krajině, jejich uplatnění v regionálním rozvoji, k poznání a možnosti kvantifikace ekosystémové produkce a jejich společenské utilizace. Posláním semináře je rovněž přispět k identifikaci funkcí lesů jako integrální součásti a přírodní základny pro hodnocení ekosystémových služeb lesů. Seminář chce přispět a rozvinout odbornou diskuzi k uplatňování hodnocení ekosystémových služeb v rámci funkcí lesů a praktické aplikaci v regionálním rozvoji a lesnickém plánování. Obecným cílem pak je podpora uplatnění principů ekosystémových služeb v České republice.

Seminář je rovněž pojat jako setkání stakeholderů (vlastníků lesů a lesních hospodářů, obcí a MAS, orgánů státní správy lesů, privátních projekčních kanceláří, uživatelů lesa, výzkumníků a pedagogů) s cílem diskutovat význam funkcí a ekosystémových služeb lesů v rozhodovacím procesu.

Seminář je jedním z výstupů projektu:

„Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí“

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Tématické okruhy

Na semináři je možno se zapojit svými odbornými přednáškami k těmto tematickým okruhům:

 • Systémy hodnocení ekosystémových služeb obecně
 • Ekosystémové služby lesů – metody hodnocení, příklady a aplikace
 • Funkce lesů jako ekosystémový základ pro produkci ekosystémových služeb
 • Vnímání významu lesů a lesního hospodářství veřejností
 • Ochota platit za ekosystémové služby lesů
 • Hodnocení funkcí a ekosystémových služeb lesů jako součást rozhodovacího procesu
 • Řešení střetů společenských požadavků na produkci funkcí lesů
 • Význam lesů z hlediska regionálního rozvoje

2016
23. – 24. března

Zámek Křtiny

80
odborníků

--
vystupujících

Organizační informace

Odborný seminář se koná na zámku Křtiny, který leží ve stejnojmenném městyse nedaleko od Brna.

Účast na semináři (vložné a exkurze, stravování a ubytování) je hrazena v rámci projektu EHP č. EHP-CZ02-OV-1-032-2015 a pro účastníky je zdarma

 • Ubytování je zajištěno na zámku Křtiny v pohodlných dvoulůžkových pokojích
 • Stravování je zajištěno zámkem Křtiny.
 • Dopravu si zajišťuje každý účastník sám na své náklady.

Důležité termíny

I. Cirkulář s navrženým programem 15. února 2016
Přihláška a abstrakt příspěvku 10. března 2016
II. Cirkulář s konečným programem 12. března 2016
Zaslání plné verze příspěvků do sborníku podle pokynů 17. března 2016
Konání semináře 23. - 24. března 2016

Jak se zúčastnit

Pro registraci na seminář prosím vyplňte formulář (stažení, formát MS Word) a zašlete jej na e-mailovou adresu forests.frrms@mendelu.cz.

I. Cirkulář s navrženým programem

Partneři semináře

Pořadatelé semináře

Organizační výbor semináře

Šárka Veselá
Kateřina Holušová
Jiří Schneider
Helena Lorencová
Vít Karber

Kontaktní e-mail: forests.frrms@mendelu.cz

INFORMACE O PROJEKTU RaFA

Projekt č. EHP-CZ02-OV-1-032-2015 "Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí" je zaměřen na podporu povědomí veřejnosti o významu a hodnotě funkcí lesů a přírodě blízkých koryt vodních toků v zastavěném území. K tomu směřují i cíle a výstupy projektu - populárně-naučné publikace, které budou prezentovat odborné informace nejen textově, ale především s využitím rozsáhlé fotodokumentace.

Kromě široké veřejnosti přinese projekt i platformu pro odbornou veřejnost - praktickou inženýrskou a veřejnosprávní i vědeckou. Za tímto účelem je pořádána mezinárodní vědecká konference a odborný seminář. Doplňujícím popularizujícím opatřením bude putovní foto výstava Funkce a ekosystémové služby lesů prezentovaná v termínu konání tohoto odborného semináře.

Stránky projektu

Návrh programu

Středa 23. 3.

Registrace od 9:00
Slavnostní zahájení
První blok
Coffee break
Druhý blok
Oběd
Třetí blok
Coffee break
Čtvrtý blok
Společenský večer

Čtvrtek 24. 3.

První blok od 9:00
Coffee break
Druhý blok
Oběd
Odjezd na exkurzi
Ukončení nejpozději v 17:00

Místo konference

Zámek Křtiny
Křtiny 1
679 00 Křtiny
Telefon: +420 123 456 789
Email: forests.frrms@mendelu.cz


Vallis Baptismi – Údolí křtu – Křtiny. Tento starobylý název dokazuje tradiční význam místa, kde se v městyse Křtiny uprostřed nádherné a pestré přírody od roku 1750 nachází barokní komplex chrámu, zámku a parku architekta Jana Blažeje Santini – Aichla. Na 10.200 ha lesních porostů ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, nacházejících se na severní hranici města Brna v okolí Jedovnic, Křtin, Adamova, Bílovic nad Svitavou a Vranova u Brna, částečně spadajících do Moravského krasu, spravuje od roku 1923 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Stejně jako křtinský zámek s parkem. Přestože kostel a zámek nejsou umístěny na nejvyšším bodě v krajině, dominují Křtinskému údolí.

Historie Zámku Křtiny

Od roku 1994 zámek prochází rozsáhlou opravou. Nejprve jsou sanovány krovy a obnovena střešní krytina, aby se zamezilo zatékání vody, poté se v roce 1997 přikračuje k rekonstrukci jižního křídla. Do konce roku 2001 je zde zbudována nová kuchyně, restaurace a soudobě vybavený audiovizuální výukový sál. Zrekonstruován je sál společenský. Poté se pokračuje v generální opravě a přestavbě hlavní budovy. V listopadu 2008 je zkolaudována zbývající část zámku – severní křídlo. Ve dvou podlažích vznikly ubytovací prostory (23 pokojů), nová kuchyně s restaurací, v přízemí výstavní a informační prostor i víceúčelové místnosti (učebny). Zámek Křtiny i s parkem byl tedy v letech 1994 – 2012 zcela opraven a složí výuce posluchačů i odborné činnosti pedagogů všech fakult MENDELU, také dalším vysokým školám a institucím, odborné i laické veřejnosti, obyvatelům městyse Křtiny a návštěvníkům zdejšího regionu.