Začátek semináře

Hlavní cíle

Cílem semináře je prezentovat a diskutovat význam řek a říčního prostoru ve městech a urbanizovaném území z hlediska ekosystémových služeb. Problematika zahrnuje širokou škálu témat, od definování užitků pro společnost, přes vnímání těchto přínosů veřejností, až po jejich finanční vyjádření či hospodářská opatření.

Součástí seminináře bude rovněž prezentace výsledků projektu č. EHP-CZ02-OV-1-032-2015 "Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vod-ních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí". Ty zahrnují např. praktické ukázky hodnocení rekreačního potenciálu řek ve městech, příklad aplikace principů ekosystémových služeb v rozhodovacím procesu a územním plánování v Oslu nebo prezentaci vnímání říčního prostoru ve městech veřejností.

Seminář je jedním z výstupů projektu:

„Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí“

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Tématické okruhy

Na semináři je možno se zapojit svými odbornými přednáškami k těmto tematickým okruhům:

 • Řešení říčního prostoru ve městech z hlediska urbanismu a územního plánování
 • Hospodářský význam a ekosystémové služby řek ve městech
 • Ekosystémové služby vodních toků
 • Ekologické funkce řek ve městech
 • Vnímání významu řek ve městech z pohledu veřejnosti
 • Finanční vyjádření ekosystémových služeb
 • Protipovodňová ochrana měst a její vliv na rekreační potenciál území
 • Upravené vs. přírodě blízké a revitalizované vodní toky v urbánním a suburbánním prostředí
 • Význam řek v městském prostředí z hlediska regionálního rozvoje.
 • Rekreační potenciál, účinky, utilizace a funkční potenciál vodních toků v urbánním a sub-urbánním prostoru

2016
28. – 29. dubna

Zámek Křtiny

80
odborníků

--
vystupujících

Organizační informace

Odborný seminář se koná na zámku Křtiny, který leží ve stejnojmenném městyse nedaleko od Brna.

Účast na semináři (vložné a exkurze, stravování a ubytování) je hrazena v rámci projektu EHP č. EHP-CZ02-OV-1-032-2015 a pro účastníky je zdarma

 • Ubytování je zajištěno na zámku Křtiny v pohodlných dvoulůžkových pokojích
 • Stravování je zajištěno zámkem Křtiny.
 • Dopravu si zajišťuje každý účastník sám na své náklady.

Důležité termíny

I. Cirkulář s navrženým programem 15. února 2016
Přihláška a abstrakt příspěvku 11. dubna 2016
II. Cirkulář s konečným programem 18. dubna 2016
Zaslání plné verze příspěvků do sborníku podle pokynů 14. dubna 2016
Konání semináře 28. - 29. dubna 2016

Jak se zúčastnit

Pro registraci na seminář prosím vyplňte formulář (stažení, formát MS Word) a zašlete jej na e-mailovou adresu rivers.frrms@mendelu.cz.

I. Cirkulář s navrženým programem

Partneři semináře

Pořadatelé semináře

Organizační výbor semináře

Šárka Veselá
Ivana Lampartová
Jiří Schneider
Helena Lorencová
Vít Karber

Kontaktní e-mail: rivers.frrms@mendelu.cz

INFORMACE O PROJEKTU RaFA

Projekt č. EHP-CZ02-OV-1-032-2015 "Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí" je zaměřen na podporu povědomí veřejnosti o významu a hodnotě funkcí lesů a přírodě blízkých koryt vodních toků v zastavěném území. K tomu směřují i cíle a výstupy projektu - populárně-naučné publikace, které budou prezentovat odborné informace nejen textově, ale především s využitím rozsáhlé fotodokumentace.

Kromě široké veřejnosti přinese projekt i platformu pro odbornou veřejnost - praktickou inženýrskou a veřejnosprávní i vědeckou. Za tímto účelem je pořádána mezinárodní vědecká konference a odborný seminář. Doplňujícím popularizujícím opatřením bude putovní foto výstava Funkce a ekosystémové služby lesů prezentovaná v termínu konání tohoto odborného semináře.

Stránky projektu

Návrh programu

Čtvrtek 28.4.

Registrace od 9:00
10:00 Slavnostní zahájení
První blok
Coffee break
Druhý blok
Oběd
Třetí blok
Coffee break
Čtvrtý blok
Večeře

Pátek 29. 4.

První blok od 9:00
Coffee break
Druhý blok
Oběd
Odjezd na exkurzi

Místo konference

Zámek Křtiny
Křtiny 1
679 00 Křtiny
Telefon: +420 123 456 789
Email: rivers.frrms@mendelu.cz


Vallis Baptismi – Údolí křtu – Křtiny. Tento starobylý název dokazuje tradiční význam místa, kde se v městyse Křtiny uprostřed nádherné a pestré přírody od roku 1750 nachází barokní komplex chrámu, zámku a parku architekta Jana Blažeje Santini – Aichla. Na 10.200 ha lesních porostů ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, nacházejících se na severní hranici města Brna v okolí Jedovnic, Křtin, Adamova, Bílovic nad Svitavou a Vranova u Brna, částečně spadajících do Moravského krasu, spravuje od roku 1923 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Stejně jako křtinský zámek s parkem. Přestože kostel a zámek nejsou umístěny na nejvyšším bodě v krajině, dominují Křtinskému údolí.

Historie Zámku Křtiny

Od roku 1994 zámek prochází rozsáhlou opravou. Nejprve jsou sanovány krovy a obnovena střešní krytina, aby se zamezilo zatékání vody, poté se v roce 1997 přikračuje k rekonstrukci jižního křídla. Do konce roku 2001 je zde zbudována nová kuchyně, restaurace a soudobě vybavený audiovizuální výukový sál. Zrekonstruován je sál společenský. Poté se pokračuje v generální opravě a přestavbě hlavní budovy. V listopadu 2008 je zkolaudována zbývající část zámku – severní křídlo. Ve dvou podlažích vznikly ubytovací prostory (23 pokojů), nová kuchyně s restaurací, v přízemí výstavní a informační prostor i víceúčelové místnosti (učebny). Zámek Křtiny i s parkem byl tedy v letech 1994 – 2012 zcela opraven a složí výuce posluchačů i odborné činnosti pedagogů všech fakult MENDELU, také dalším vysokým školám a institucím, odborné i laické veřejnosti, obyvatelům městyse Křtiny a návštěvníkům zdejšího regionu.